ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์หากคำพูดที่เราใช้กันบ่อยครั้งในปัจจุบัน คนเราจะเรียกคำติดปากกันว่า ธงชาติไทย แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเราต้องเรียกใช้คำที่ถูกต้องว่า ธงไตรรงค์ ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าประวัติศาสตร์การใช้ธงชาติเป็นอย่างไร ไปชมกันเลย

ประวัติความเป็นมา ธงชาติไทย

ธงชาติไทย

ธงไตรรงค์ จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 สี ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีน้ำเงิน สีขาว ซึ่งโดยแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน

สีแดง จะหมายถึง ชาติ และ ความสามัคคี ของคนในชาติ

สีน้ำเงิน จะหมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศชาติ

และสีขาว หมายถึง ศาสนาซึ่งเป็นเครื่องที่อบรมและสั่งสอนจิตใจของคนในประเทศให้บริสุทธิ์

ในปีพ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งในที่ 1 ทรงพระราชดำริว่า การประกาศสงครามนับเป็นความเจริญก้าวหน้าขั้นหนึ่งของประเทศ สมควรที่จะมีสิ่งเตือนใจในวาระแบบนี้ไว้ภายหน้า สิ่งนั้นควรได้แก่ ธงชาติ ทรงเห็นว่าลักษณะที่แก้ไขใน 2459 นั้นยังไม่สง่างาม จึงทรงโปรดเกล้าให้เพิ่มแถบน้ำเงินแก่ขึ้นอีกสีหนึ่งเป็นสามสี

ตามลักษณะของธงนานาชาติที่ใช้กันอยู่ เพื่อให้เป็นเครื่องหมายที่ว่า ประเทศไทยเป็นฝ่ายสัมธมิตร และอีกหนึ่งสีน้ำเงินเป็นสิ่งแทนประจำพระชนมวารเฉพาะพระองค์จึงเป็นสีที่ควรมีไว้ในธงชาติไทย ซึ่งในปี 2460 จึงกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติ ธงพระพุทธศักราช 2460 ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 ซึ่งมีผลบังคับภายหลังวันออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วใน 30 วัน โดยสักษณะของธงชาติไทยมีดังนี้

ธงชาติไทย

สักษณะของธงชาติไทยจะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้างสองส่วน ยาวสามส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้างหนึ่งในสาม ของความกว้างของธงอยู่กลาง มีแถบสีขาวกว้างหนึ่งในหก

ของความกว้างของธงข้างละแถบ แล้วมีแถบแดงกว้างเท่ากับแถบขาวประกอบข้างนอกอีกข้างละแถบ และ พระราชทานนามว่า ธงไตรรงค์ ส่วนธงรูปช้างกลางธงพื้นแดง ของแบบเดิมนั้นให้ยกเลิกไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ตราพระราชบัญญัติธง เป็นฉบับแรกในรัชกาล เมื่อปี 2479 ในส่วนที่ว่าด้วยว่า ธงชาตินั้นยังใช้ธงไตรรงค์ นับตั้งแต่นั้นมาไม่มีข้อความใดๆ เปลี่ยนแปลงลักษณะของธงชาติอีก ธงไตรรงค์ จึงเป็นธงที่ใช้จวบจนมาถึงในปัจจุบันของไทย

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติศาสตร์โลก การล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ก่อนไปเที่ยวประเทศจอร์เจีย 10 เรื่องน่ารู้

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎