ธรรมสถาน บุโรพุทโธธรรมสถาน บุโรพุทโธ เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหรรศจรรย์ของโลก ซึ่งได้ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราวประมาณ 40 กิโลเมตร ที่ได้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293ถึง1393 โดยบุโรพุทโธนั้นเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน

ธรรมสถาน บุโรพุทโธ อินโดนีเชีย

ธรรมสถาน บุโรพุทโธ
ธรรมสถานบุโรพุทโธ

ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งได้เป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ ศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะนั้นเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปีพ.ศ. 2534 ทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

บุโรพุทโธ หรือว่า บูโรบูดูร์ หรือ ที่ในชาวชวาเขียนว่าบาราบูดูร์ เป็นภาษาสันสกฤต โดยมีคำว่า  Bara  มาจากคำว่า Biara  จะมีความหมายถึงวิหาร หรือวัด ในส่วนคำว่า Budur มีความหมายว่า  เป็นภูเขาสูงเมื่อรวมกันจึงหมายถึง วิหารที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูง

จากเมืองย็อกยาหรือย็อกยาการ์ตานั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตรเศษ นั้นเป็นที่ตั้งของบุโรพุทโธที่ทำด้วยหินแอนดีไซต์ ซึ่งได้เป็นหินภูเขาไฟขนาดใหญ่มหึมา สูงประมาณ 15 เมตร ภายนอกนั้นเป็นรูปทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ชองพุทธศาสนา ในตามหลักฐานในประวัติศาสตร์  รอบๆ พุทธสถานบุโรพุทโธเป็นในที่ลุ่มโดยล้อมรอบด้วยน้ำที่ท่วมมาจากแม่น้ำโปรโก จึงว่าเปรียบได้ว่าเจดีย์โบราณบุโรพุทโธประหนึ่งดอกบัวลอยอยู่ในน้ำ

ศิลปะ ฮินดู-ชวา ที่สามารถสร้างสรรค์ ความมหัศจรรย์ของบุโรพุทโธเกิดจากความด้วยรูปแบบและที่รายละเอียดของศิลปะจากความคิดของช่างในสมัยนั้น นับว่าเป็นศิลปะชวาภาคกลาง สะท้อนศิลปะอินเดียและอินโดนีเซียผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

ธรรมสถาน บุโรพุทโธ
ธรรมสถานบุโรพุทโธ

จะมีทั้งหมด 10 ชั้น  ซึ่งแต่ละชั้นจะมีภาพสลักนูนต่ำที่แสดงคติธรรมทางพุทธศาสนาด้วยทัศนคติเกี่ยว กับจักรวาลตามพุทธศาสนาและการเข้าสู่นิพพานทั้ง 6 ชั้นนับจากฐานเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบย่อมุม  ที่คล้ายพีระมิดขั้นบันไดชั้นที่ 7 จะเป็นฐานวงกลมขนาดใหญ่

ได้เริ่มบูรณะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1855 และก็สามารถเริ่มเปิดให้ผู้คนทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชม ต่อมาอินโดนีเซียได้ขอความช่วยเหลือจากทางองค์การยูเนสโกในการบูรณะอย่าง ละเอียดอีกหลายครั้ง  เพื่อที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างที่เป็นจะโพรงเพราะภูเขาดินภายในทรุดถล่มจากการมีสาเหตุอุทกภัย  การบูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1983 ด้วยงบประมาณที่มากกว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

เมืองประวัติศาสตร์อิตาลีคลิก นครรัฐวาติกัน

โดย bacara 168

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎