นครรัฐวาติกันนครรัฐวาติกัน นั้นเป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งน้อยที่สุดในโลกทั้งในแง่พื้นที่และประชากร ตั้งอยู่ในกรุงโรม ในประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งนับได้ว่าเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก มีศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตรซึ่งได้ออกแบบโดยมีเกลันเจโล

เมืองประวัติศาสตร์ นครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกัน
รัฐวาติกัน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 นครรัฐวาติกันและประเทศอิตาลีได้ลงนามสนธิสัญญา ยอมรับสถานะของนครรัฐวาติกันเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจอธิปไตยของตนเอง ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2503 นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดน ที่จะต้องมีการได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ อันเนื่องจากเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของโลก และมีหอสมุดอันเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13

ในต่อมา ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 นั้นได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกัน และพิพิธภัณฑ์วาติกัน มหาวิหารนักบุญเปโตร และมีสำนักพิมพ์ของตนชื่อว่า the Vatican Polyglot Press ซึ่งเป็นที่จัดพิมพ์ผลงานภาษาต่าง ๆ และรวมทั้งออกหนังสือพิมพ์รายวัน Observatore Romano ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2404 และตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2474 นครรัฐวาติกันได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง และถ่ายทอดเสียงภาษาต่าง ๆ ถึง 30 ภาษา ในปัจจุบัน นครรัฐวาติกันมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 3 สถานีและสถานีโทรทัศน์ 1 สถานี

การบริหารศาสนจักรนั้นเป็นหน้าที่ของสภาปกครองโรมัน (the Roman Curia) หรือสำนักงานบริหารศาสนจักรในส่วนกลาง ซึ่งมักเรียกกันว่าสันตะสำนักมีหน่วยงานหลักนั้นคือ สำนักเลขาธิการแห่งรัฐ ที่รับผิดชอบการบริหารประเทศ โดยมีพระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐ นั้นเป็นหัวหน้า (ยศเทียบเท่านายกรัฐมนตรี) มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการในด้านการเมืองและการทูตของนครรัฐวาติกัน

นครรัฐวาติกัน
รัฐวาติกัน

คนเชื้อชาติวาติกันไม่มีในโลกนี้ มีแต่พลเมืองสัญชาติวาติกันเป็นอย่างมาก ในนครรัฐวาติกันมีพลเมืองประมาณ 900 คน ประมาณ 200 คนเป็นสตรี และมีคนที่ทำงานในนครวาติกัน 1,300 คน พลเมืองอันประกอบด้วยองค์พระสันตะปาปา คาร์ดินัล เป็นผู้ปกครองนครรัฐ วาติกัน มีเจ้าหน้าที่ประจำวาติกัน และทหารสวิสมีหอกแบบโบราณเป็นอาวุธประดับเกียรติ ซึ่งนับเป็นองครักษ์ของสันตะปาปาประมาณ 100 คน ทหารสวิส โดยมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2049 โดยการแต่งกายของทหารสวิส กล่าวกันว่าเครื่องแบบได้ออกแบบโดย “มีเกลันเจโล” แต่แท้จริงแล้ว “ราฟาเอล” คือบุคคลที่ได้พัฒนาชุดตามอิทธิพลทางศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและภาพเขียนของเขา

การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จนั้นได้มีอำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาแต่เพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ พระองค์ในปัจจุบันคือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปีพ.ศ. 2556

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมคลิก พระปฐมเจดีย์

โดย เกมสล็อต ค่าย pgใหม่ล่าสุด

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎