พระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ นั้นเป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท แต่เดิมมีนามว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ในเดิมทีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อทำการในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีตรุษสารท พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ เป็นต้น

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ วังบวรสถานมงคล

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นมา เดิมมีพระดำริว่าจะใช้สำหรับเป็นสถานที่จะประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีตรุษสารท พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ ซึ่งในระหว่างนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็มีพระบรมราชโองการให้พระองค์เสด็จขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะสำรวจการสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้ประชาชนอยู่ได้ตามปกติ

ซึ่งในขณะนั้น ทางเมืองเชียงใหม่อาจจะถือได้ว่าเป็นเมืองร้างเนื่องจากเกิดศึกสงครามอยู่บ่อยครั้ง แต่ประชาชนส่วนใหญ่จึงอพยพลี้ภัยไปอาศัยอยู่เมืองอื่น ซึ่งในระหว่างการสำรวจนั้น พระองค์ได้พบพระพุทธสิหิงค์ และทรงระลึกขึ้นได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐาน ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมาที่พระนคร แล้วก็ทรงพระราชอุทิศพระที่นั่งองค์นี้ พร้อมกันทั้งสร้างปราสาททองห้ายอดถวายเป็นที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และประทานนามพระที่นั่งว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์”

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์

ในภายหลังการเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้พระราชดำริว่า “พระพุทธรูปเงินทองและของพุทธบูชามีอยู่ในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์มาก หากเราทิ้งไว้ผู้ร้ายจะลักเอาไปเสีย” ดังนั้น จึงโปรดฯ ให้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปอื่น ๆ มาประดิษฐานไว้ที่ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ทรงพระองค์โปรดให้รื้อปราสาททองห้ายอดซึ่งเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ออก แล้วก็ให้ตั้งพระแท่นเศวตฉัตรแทนเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกแขกเมือง และพระสงฆ์ก็ถวายพระธรรมเทศนา

หลังจากนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่พระบวรราชวัง พระองค์ก็ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และกลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ดังเดิม

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

น้ำตกอีกวาซูอยู่ที่ไหนคลิก น้ำตกอีกวาซู

โดย รูเล็ต ออนไลน์

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎