พระนครคีรีพระนครคีรี นั้นเป็นพระราชวังที่ได้ประทับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นพระราชวังในฤดูร้อนโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ช่วง บุนนาค นั้นเป็นแม่กองในการก่อสร้าง โดยก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2405 โดยพระนครคีรีได้แบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานต่าง ๆ ดังนี้

สถานที่ประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

พระนครคีรี
อุทยานพระนครคีรี

พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ นั้นเป็นพระที่นั่งองค์แรกของพระราชวัง โดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองในช่วงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่งในต่าง ๆ ในพระราชวัง ในลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุโรปผสมไทยและจีนในผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้มีมุขยื่นออกไปด้านข้างสองด้านทั้งซ้ายและด้านขวาภายในแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ

ในต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้ดัดแปลงท้องพระโรงหลังเป็นห้องพระบรรทม และท้องพระโรงหน้าดัดแปลงเป็นหัองเสวยมุขด้านทิศตะวันออกได้ดัดแปลงเป็นห้องทรงพระสำราญและส่วนมุขด้านทิศตะวันตกดัดแปลงเป็นห้องลงพระบังคน ในปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องเรือนต่าง ๆ โดยที่พระที่นั่งองค์นี้เคยเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะมาก่อนเช่น ดยุคโยฮันอัลเบรกต์ แห่งประเทศเยอรมนีและเจ้าหญิงอลิสซาเบตสโตลเบิร์กรอซซาลา เป็นพระชายา

พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ ตั้งอยู่ติดกับที่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์มีฐาน และหลังคาเชื่อมต่อกันมีลักษณะแบบเก๋งจีน 2 ชั้น ตรงชั้นบนมีห้องบรรทม 2 ห้อง ตรงชั้นล่างมีห้องโถง 2 ห้อง ตรงทางขึ้นอยู่ด้านหน้ามีชายคาคลุมเป็นบันไดแนบตึก 2 ด้าน ในปัจจุบันจัดแสดงพระแท่นบรรทมในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระนครคีรี
อุทยานพระนครคีรี

หอชัชวาลเวียงชัย เป็นลักษณะเป็นหอทรงกลมสูงคล้ายกระโจมไฟ และมีบันไดเวียนสำหรับเดินขึ้น-ลง ชั้นบนรอบนอกจะเป็นระเบียงซึ่งประดับด้วยลูกกรงแก้ว มุมหลังคาเป็นรูปโดมมุงด้วยกระจกที่โค้งภายในมีโคมไฟห้อย ซึ่งในกลางคืนจะมองเห็นแสงไฟไกลไปถึงชายทะเล และเมื่อนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมบนหอชัชวาลเวียงชัยแห่งนี้แล้ว ก็จะได้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเมืองเพชรบุรี

และภายเขตพระราชฐานชั้นนอก เป็นยอดภูเขาด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกรมกองต่าง ๆ ของทางราชการที่ซึ่งตามเสด็จ เขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน จะเป็นยอดเขาตรงกลางและด้านในนั้นเป็นที่ตั้งของพระราชมณเฑียรที่ประทับของทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในและรวมทั้งข้าราชบริพาร

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติของมรดกของโลก Mont Saint Michel

โดย ufathai net

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎