พระนางยอดคำทิพย์พระนางยอดคำทิพย์ นั้นมีพระนามเต็มว่า สมเด็จบรมบพิตรเป็นเจ้าเหนือหัวพระราชมารดาอัครมหาเทวี อักขรวิธีแบบเก่า สัมเดัจบรมบํพิตฺรเปนเจาเหนิอหัวพฺรราชมาดาอะคํมหาเทวี เธอเป็นพระราชธิดาในพระเมืองเกษเกล้า กันกับพระนางจิรประภาเทวีแห่งอาณาจักรล้านนา ในต่อมาได้อภิเษกสมรสเป็นพระอัครมเหสีในพระยาโพธิสาลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชตามทัศนะของมหาสิลาวีระวงส์

สมเด็จบรมบพิตรเป็นเจ้าเหนือหัวพระราชมารดาอัครมหาเทวี หรือ พระนางยอดคำทิพย์

พระนางยอดคำทิพย์
สมเด็จบรมบพิตรเป็นเจ้าเหนือหัวพระราชมารดาอัครมหาเทวี

ในพงสาวดารโยนกเชียงเเสนเเละในพงสาวดารเมืองหลวงพระบาง ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เก่าเเก่ต่างมีระบุตรงกันว่า พระนางยอดคำทิพย์มีพระราชโอรสร่วมกันกับพระยาโพธิศาราชทั้งหมด 3 พระองค์ นั้นคือสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช,เจ้าท่าเรือเเละเจ้าวรวงษาหรือเจ้ามหาอุปราชวรวังโส ในตามลำดับ

พระนางยอดคำทิพย์หรือพระนางยอดคำ ประสูติในราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนา นั้นเป็นพระราชธิดาในพระเมืองเกษเกล้า ในการประสูติแต่พระนางจิรประภาเทวีพระอัครมเหสี เมื่อได้จำเริญพระชันษาขึ้นจึงได้อภิเษกสมรสเป็นอัครมเหสีของพระยาโพธิสาลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เพื่อหวังว่าสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรทั้งสอง รวมในทั้งเป็นการผนึกกำลังต่อต้านอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยาที่ขยายตัวขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

พระนางยอดคำทิพย์
สมเด็จบรมบพิตรเป็นเจ้าเหนือหัวพระราชมารดาอัครมหาเทวี

 ใน พงศาวดารโยนก ได้ระบุว่าพระนางยอดคำทิพย์ประสูติกาลพระราชบุตรจำนวนห้าพระองค์ได้แก่ เจ้าเชษฐวงศ์ (ในต่อมาคือสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช), ท้าวท่าเรือ (ท่านเจ้ากิถนาวะราช), ท้าววรวงษ์ (ท่านเจ้าสีวละวงษาราชกุมาร), นางแก้วกุมารี และนางคำเหลา ในส่วนเอกสารที่รวบรวมโดยสิลา วีระวงส์นั้น จะเชื่อว่าพระนางยอดคำทิพย์มีสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว

ในการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จบรมบพิตรเป็นเจ้าเหนือหัวพระราชมารดาอัครมหาเทวี นั้นถือเป็นพระเกียรติยศสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ และรวมทั้งพระนางจิรประภาเทวี พระอัยยิกาก็ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นพระไอยกามหาเทวเจ้า (พระราชอัยยิกาพระมหาเทวีเจ้า) โดยทางอิทธิพลทางการเมืองของพระนางยอดคำยังคงอยู่จนกระทั่งปี พ.ศ. 2094 อันว่าเป็นปีที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชสามารถปกครองอาณาจักรได้ด้วยตนเอง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

มรดกโลกคลิก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

โดย เว็บคาสิโนออนไลน์

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎