พระเจ้าชัยวรมันที่7พระเจ้าชัยวรมันที่7 ท่านนั้นเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่ ในปีพ.ศ. 1724 – พ.ศ. 1762 ในบริเวณที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าธรนินทรวรมันที่ 2 ครองราชย์ ปีพ.ศ. 1693 – พ.ศ. 1703 และพระนางศรี ชยราชจุฑามณี ในพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สถาปนานครธม เป็นนครหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรเขมร ในประเทศกัมพูชานั้นยังมีสระน้ำแห่งหนึ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และทรงใช้เป็นประจำอีกด้วย

พระเจ้าชัยวรมันที่7 กษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่

พระเจ้าชัยวรมันที่7
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ได้ประสูติเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 1663 หรือ พ.ศ. 1668 มีพระนามเดิมคือเจ้าชายวรมัน ทรงเสกสมรสและตั้งแต่ทรงพระเยาว์กับเจ้าหญิงชัยราชเทวี เป็นสตรีที่มีบทบาทและอิทธิพลที่สำคัญที่สุดเหนือพระองค์ และรวมทั้งโน้มนำให้พระองค์หันมานับถือศาสนาพุทธในนิกายมหายาน

ราว ปีพ.ศ. 1720 – 1721 ในพระเจ้าชัยอินทรวรมันแห่งอาณาจักรจามปา และทรงนำทัพจามบุกเข้าโจมตียโศธรปุระ โดยกองทัพเรือจามบุกเข้าถึงโตนเลสาบ เผาเมือง และได้ปล้นสะดมสมบัติกลับไปเป็นจำนวนมาก และรวมทั้งจับพระเจ้าตรีภูวนาทิตวรมันมาประหารชีวิต เชื่อกันว่า การที่รุกรานเมืองยโศธรปุระครั้งนั้น เจ้าชายวรมันนั้นได้วางเฉยยอมให้เมืองแตก และจากนั้นพระองค์จึงกู้แผ่นดินขึ้นมาใหม่ โดยที่นำทัพสู้กับพวกจามนานถึง 4 ปี และจนสามารถพิชิตกองเรือจามจากผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือได้อย่างราบคาบ ในยุทธการทางเรือที่โตนเลสาบ

พระเจ้าชัยวรมันที่7
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ในจารึกที่ปราสาทพระขรรค์ ได้กล่าวถึงที่พักคนเดินทางว่ามีจำนวน 121 แห่ง และอยู่ตามทางเดินทั่วราชอาณาจักร และได้ตามทางเดินไปเมืองต่าง ๆ ในจำนวนนั้น มี 17 แห่งนั้นอยู่ระหว่างการเดินจากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย โดยซึ่งศาสตรจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ได้พบว่าที่พักคนเดินทางเท่าที่ค้นพบแล้วมี 7 แห่ง ในแต่ละแห่งห่างกันประมาณ 12 – 15 กิโลเมตร ได้จารึกปราสาทพระขรรค์ระบุอีกว่า และมีการสร้างโรงพยาบาล หรือที่ว่าจารึกเรียกว่า “อโรคยาศาลา” มีจำนวน 102 แห่ง ได้กระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เสด็จสวรรคตไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1758 หรือว่า ปีพ.ศ. 1762 โดยส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามีพระชนมพรรษายืนยาวถึง 94 ปีเลยทีเดียว ด้วยการฉลองพระนามหลังสวรรคตว่าเป็นมหาบรมสุคตะ และหมายความว่าท่านพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติของศาล Jongmyoคลิก Jongmyo

โดย ufa168bet

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎