รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้นเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะต้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วรวมทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้นเป็นฉบับที่ 20

เรื่องราวของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญไทยจะระบุว่าประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยที่เขียนว่า ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ และรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับกำหนดให้ผู้แทนราษฎรและในสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งแตกต่างกันไป

เฉกเช่นเดียวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง 20 ฉบับ เคยผ่านการแก้ไขสำเร็จมาแล้วถึง 22 ครั้ง ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหลักนั้นที่ทำหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยข้อขัดแย้งเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ

ในวิชากฎหมาย มีแนวคิดประชาธิปไตยตะวันตกได้ถ่ายทอดอยู่ในรูปแบบของทฤษฎีกฎหมายที่เรียก รัฐธรรมนูญนิยม constitutionalism ซึ่งจะตั้งอยู่บนหลักการสามประการ คือ การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และมีการเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล รัฐธรรมนูญของไทยในหลายฉบับได้ยอมรับแนวคิดดังกล่าวและนำมาเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

ธรรมนูญในการกำหนดกรอบที่ในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2517รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2540 เป็นต้น โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2540 ที่ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งถึงหลักการดังกล่าวในคำปรารภของรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญปี 2490 และ 2492 ได้มีการเพิ่มพระราชอำนาจอย่างสำคัญ เช่น พระมหากษัตริย์สามารถแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์ ทรงสามารถแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กึ่งหนึ่ง

ดังนั้นโดยสภาพแล้วรัฐธรรมนูญไทยในหลายฉบับที่มีกรอบความคิดแบบตะวันตก ควรจะเกิดผลตามครรลองประชาธิปไตยตะวันตกเหมือนอย่างประเทศตะวันตก แต่ในสิ่งที่เกิดในระบบการเมืองไทยดูเหมือนสวนทางระบบการเมืองตะวันตก ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า รัฐธรรมนูญเป็นเพียงกฎหมายลายลักษณ์อักษรสูงสุดของรัฐ ประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง ซึ่งขัดกับแนวคิดทางนิติศาสตร์ที่พูดว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ ซึ่งก็ควรมีความศักดิ์สิทธิ์และคงทนถาวร

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ความสำคัญและพื้นที่พนมรุ้งคลิก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

โดย เกมสล็อตเว็บตรง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎