อาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านช้าง นั้นเป็นอาณาจักรของชนชาติลาว ที่ซึ่งตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง และมีอาณาเขตอยู่ในบริเวณประเทศลาวทั้งหมด และตลอดจนพื้นที่บางส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการเมืองการปกครอง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนด้านพระพุทธศาสนา ที่มีพัฒนาการเคียงคู่กันมาพร้อมกับอาณาจักรอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ทั้งล้านนา สยาม พม่า และเขมรอีกด้วย

ที่มาที่ไปของ อาณาจักรล้านช้าง

อาณาจักรล้านช้าง
ภาพอาณาจักรล้านช้าง

นักประวัติศาสตร์ประเทศลาวเชื่อว่า ชาวลาวเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระหว่างแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซีเกียง ในแถบมณฑลเสฉวนในประเทศจีนปัจจุบัน ในต่อมาได้ถูกจีนรุกรานจึงได้อพยพมาที่ทางตอนใต้ของเสฉวนจนถึงยูนนาน ซึ่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนองแสหรืออาณาจักรน่านเจ้า

 โดยได้มีความเจริญรุ่งเรืองและได้ดำรงเอกราชมากว่าร้อยปี ในปัจจุบันมีการพิสูจน์ว่าอาณาจักรน่านเจ้าจะเป็นอาณาจักรของชนชาติต้าหลี่ ไม่ใช่ของชนชาติไท-ลาว มาจนถึงสมัยของขุนบรมราชาธิราชพระองค์ก็ได้ทรงสถาปนาเมืองใหม่ที่นาน้อยอ้อยหนู โดยให้ชื่อว่า เมืองแถน หรือว่า เมืองกาหลง คุณมหาสิลา วีระวงส์ เชื่อว่าคือเมืองแถงหรือว่าเดียนเบียนฟูในดินแดนสิบสองจุไท ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน

อาณาจักรล้านช้าง
ภาพอดีตอาณาจักรล้านช้าง

ในบันทึกพงศาวดารล้านช้างกล่าวว่า ขุนบรมก็ได้ทรงแผ่ขยายอาณาจักรออกไป โดยทรงส่งโอรส 7 องค์ไปปกครองในเมืองต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในภูมิภาคอินโดจีนในปัจจุบันดังนี้

ขุนลอ จะปกครองเมืองเซ่าหรือเมืองชวา หรืออ่านว่า เมืองซัวหรือเมืองซวา ซึ่งต่อมาเรียกว่าหลวงพระบาง

ท้าวผาล้าน จะปกครองเมืองหอแต หรือต้าหอ, สิบสองปันนา

ท้าวจุลง จะปกครองเมืองโกดแท้แผนปม ปัจจุบันคือประเทศเวียดนาม

ท้าวคำผง จะปกครองเมืองเชียงใหม่

ท้าวอิน จะปกครองเมืองลานเพียศรีอยุธยาหรือละโว้

ท้าวกม จะปกครองเมืองมอนหรืออินทรปัต, หงสาวดี

ท้าวเจือง จะปกครองเมืองพวน หรือเชียงขวาง โบราณเชื่อกันว่าคือท้าวเจืองที่ปรากฏในวรรณกรรณเรื่องท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง

ขุนลอผู้ที่ทรงสร้างเมืองชวานี้ถือกันว่า ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของชาวเมืองลาวทั้งปวง ซึ่งในปี พ.ศ. 1300 โดยประมาณ พระองค์ก็ได้ทรงตั้งให้เมืองชวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง และพระราชทานนามราชธานีแห่งนี้ใหม่ว่า เมืองเชียงทอง โดยพระองค์ได้ทรงขับไล่ชนชาติขอม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวได้สำเร็จ ทำให้อาณาจักรล้านช้างได้มีความมั่นคงต่อมายาวนาน และมีกษัตริย์ที่ปกครองต่อมาอีกหลายชั่วคนมาจนถึงปัจจุบันที่เราเรียกว่า ลาว ในที่สุด

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

สถานที่ประวัติศาสตร์ Hampi

โดย ป๊อกเด้งออนไลน์ ขั้นต่ํา 5 บาท

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎