อาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านนา ดินแดนล้านนา ทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขาเรียงราย มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขา เทือกเขาสูง ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย และเขาลูกอื่นๆ เช่น ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาผีปันน้ำ  ทิวเขาหลวงพระบาง โดยมีพื้นที่ราบเหมาะแก่การตั้งชุมชนและที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านนั่นเอง

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อาณาจักรล้านนา
แผนจังหวัดเมืองล้านนา

อาณาจักรล้านนา ดินแดนล้านนาทางประวัติศาสตร์ไทย

ทางประวัติศาสตร์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า “ดินแดนล้านนา” มีความหมายว่าเป็น ดินแดนของอนาเขตลุ่มแม่น้ำ โดยจะมีแม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำกก แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง  แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำปาย แม่น้ำแตง
แม่น้ำงัด  และแม่น้ำสายอื่นๆอีกมากมาย  โดยจะติดกับ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน  โดยจะมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีการใช้ภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรม และประเพณี เป็นของตนเอง

อาณาจักรล้านนา ผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา คือ พญามังรายมหาราช ซึ่งเดิมปกครองเมืองเชียงแสน ขณะนั้นภาคเหนือ มีอาณาจักรน้อยใหญ่ จำนวนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น หริกุญชัย โยนกเชียงแสน ลำปาง  และอีกหลายแห่ง
พญาพมังรายมหาราช ได้ทำการรวบรวมแคว้นต่างๆในภาคเหนือ จนได้ก่อตั้งเป็นอาณาเขตล้านนา และตั้งราชธานีใหม่ขึ้นที่เวียงกุมกาม ต่อมาอาณาจักรล้านนา ได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านอักษรศาสตร์  ด้านวัฒนธรรม ด้านการปกครอง และด้านศาสนา

อาณาจักรล้านนา
ดินแดนล้านนา
อาณาจักรล้านนา
ล้านนา
ล้านนาในอดีต

คนไทยรู้จักอาณาเขตล้านนา มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาณาจักรล้านนา มีความรุ่งเรือง ในยุคเดียวกับอาณาจักรยุคสุโขทัย และยุคอยุธยาตอนต้น และตอนกลาง ในสมัยนั้น คำว่า “ล้านนา” มีความหมายมาจาก ดินแดน ที่มีนานับล้าน หรือพื้นที่ ที่มีนาเป็นจำนวนมาก  คู่กับล้านช้าง ก็คือ ดินแดนที่มีช้างนับล้านตัว และได้มีข้อยุติให้ใช้คำว่า
“ล้านนา” จากคณะกรรมการประวัติศาสตร์ไทย และให้ใช้คำว่า “ล้านนา” ในวงการวิชาการ และในราชการ ตั้งแต่ พ.ศ.2530 และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู โบราณสถานที่เก่าแก่ สนใจคลิก ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃