อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากยูเนสโก เมื่อปีพ.ศ. 2534  ซึ่งทำให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในยุค นั้น และยังเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมและ ประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ศรีสัชนาลัย  เป็นเมืองที่มีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ มีการอยู่อาศัยของประชากรอย่างต่อเนื่อง และได้มีการพัฒนามาเป็นชุมชนร่วมสมัยทวารวดี ตามที่มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า ตำนานและพงศาวดาร ที่ยืนยันว่ามีโบราณ 2 เมือง อยู่ในลุ่มแม่น้ำยม คือเมืองสุโขทัย  และเมืองเชลียง  ได้มีการเรียกชื่อเมืองว่า “ศรีสัชนาลัย” เมืองศรีสัชนาลัย มีความสำคัญควบคู่กันมากับเมืองสุโขทัย โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ภายนอกอุทยาน

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย
โดยมี พื้นที่ตั้งของเมืองเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ และติดกับแม่น้ำยม มีเทือกเขา โอบรอบเมือง ลักษณะเหมือนป้อม เทือกเขา จะมีเขาพระศรี เขาใหญ่ และเขาพระบาท  จึงทำให้ สภาพภูมิประเทศ เหมาะสม ต่อการตั้งถิ่นฐาน และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์  จึงมีชาวบ้านมาอยู่อาศัย ในบริเวณนี้

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ด้านหน้า
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เจดีย์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย กรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดิน มีพื้นที่จำนวน 28,217 ไร่ และสำรวจพบโบราณสถานทั้งหมด 281 ไร่ มีทั้งโบราณสถานในเขตกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมือง  โดยมีโบราณสถานสำคัญ เช่น
วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดช้างล้อม วัดนางพญา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง  วัดชมชื่น วัดเจ้าจันทร์ แหล่งเตาสังคโลก บ้านเกาะน้อย และบ้านป่ายาง แหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น เป็นต้น

ต่อมากรมศิลปากรได้บูรณะโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลัย และได้นำเสนอโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และได้บูรณะโบราณสถานต่างๆ และได้เปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ2533  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

มรดกโลกทางธรรมชาติ Jiuzhaigou สนใจคลิ๊ก มรดกโลกทางธรรมชาติ Jiuzhaigou

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃