เจ้าพระยาบดินทรเดชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา ท่านเป็นบุตรคนที่สี่ของท่านเจ้าพระยาอภัยราชา(ปิ่น)กับท่านผู้หญิงฟัก บรรพบุรุษของท่านนั้นเป็นพราหมณ์ชื่อสิริวัฒนะรับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในตำแหน่งราชปุโรหิตบิดาของท่านเป็นข้าหลวงเดิมในสมัยชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเป็นสมเด็จเจ้าพระยาวังหน้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ประวัติของท่าน เจ้าพระยาบดินทรเดชา

เจ้าพระยาบดินทรเดชา
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ท่านเกิดวันพุธเดือนยี่แรมห้าค่ำปีมะแม พ.ศ.๒๓๑๘โดยตรงกับวันที่๑๑มกราคม ปี ๒๓๑๘ ที่บ้านริมคลองรอบกรุงธนบุรีแถบด้านตะวันออกซึ่งปัจจุบันเป็นเขตกรุงเทพมหานครคือตรงบริเวณสะพานข้างโรงสีหน้ากระทรวงมหาดไทย

การศึกษา ท่านได้รับการศึกษาตามแบบบุตรหลานขุนนางซึ่งสันนิษฐานว่าศึกษาอักขรสมัยใน สำนักพระวันรัตน์(ทองอยู่)  ที่วัดบางหว้าใหญ่เฉกเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยบุคลิกลักษณะ ท่านเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เฉียบขาด อดทนและเฉลียวฉลาดมีไหวพริบซื่อสัตย์จงรักภักดีท่านมีความละเอียดรอบคอบและเข้าใจ บุคคลอื่นท่านรู้เท่าทันเหตุการณ์ และรับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยบิดาได้นำขึ้นถวายตัวให้เป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นจมื่นเสมอใจราชในสมัยรัชกาลที่ ๒ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระพรหมสุรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจขวา เมื่อท่านกลับจากรับราชการที่เมืองเขมรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น พระยาราชโยธา และในต่อมาได้เป็นพระยาเกษตรรักษา ว่าการกรมนา ฝ่ายพระราชวังบวร ในตอนสมัยรัชกาลที่ ๓ ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยลำดับจาก พระยาราชสุภาวดี ให้เป็น เจ้าพระยาราชสุภาวดี ว่าที่สมุหนายก และให้เป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชาสมุหนายก ในขณะที่ท่านมีอายุ ๕๓ ปี

เจ้าพระยาบดินทรเดชา
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ผลงานในฐานะแม่ทัพใหญ่ ที่ท่านสามารถนำทัพออกรบจนประสบผลสำเร็จ ดังเหตุการณ์ต่อในไปนี้

ได้ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ ที่เวียงจันทน์ ปี พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๒ สงครามระหว่างไทยกับญวน ปี พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๙๐ ปราบการจลาจลในเขมร ปี พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๙๒ และในด้านการทูตและการเมือง ในด้านเศรษฐกิจ ในด้านรักษาความสงบเรียบร้อย และในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ท่านถึงแก่อสัญกรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ปี ๒๓๙๒ ด้วยโรคปัจจุบัน(อหิวาตกโรค)ณ ที่บ้านริม คลองโอ่งอ่าง (ตรงบริเวณเชิงสะพานหันกับบ้านดอกไม้) รวมสิริอายุที่งสิ้น ๗๒ ปี ในขณะที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอนุสรณ์สถานของท่านที่จากผลงานและคุณความดีที่ได้ปรากฏต่อประเทศชาติทำให้อนุชนรุ่นหลังได้สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อให้ได้เคารพสักการะและระลึกถึงพระคุณของท่านหลายแห่ง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประเทศแม็กซิโก Teotihuacan

โดย 168bet

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎