ABOUT US

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านได้อ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของโลกและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย โดยเราจะรวบรวมข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงให้ท่านได้ทราบ