ราชวงศ์จักรีราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยของเรา โดยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และต่อจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิม ทองด้วง ที่ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา และทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ ปี2325 ให้ยุคของราชวงศ์นี้เรียกว่า ยุครัตนโกสินทร์

ประวัติ ราชวงศ์จักรี


ชื่อของราชวงศ์จักรีนั้นมีที่มาจากการบรรดาศักดิ์ของ เจ้าพระยาจักรีองครักษ์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแแหน่งสมุหนายกซึ่งก็เป็นตำแหน่งทางราชการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นทรงเคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อนในสมัยกรุงธนบุรี ที่มาที่ไปคือ คำว่า จักรี พ้องเสียงกับคำว่า จักร และ ตรี ที่เป็นเทพและอาวุธของพระวิษณุ ซึ่งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระแสงจักรขึ้นและพระแสงตรีไว้ 1 สำรับ อีกทั้งยังกำหนดให้ใช้เทพอาวุธนี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเรา
เครื่องราชกกุธภัณฑ์
กกุธภัณฑ์ หรือ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ตามคำศัพท์แปลว่า เครื่องที่ใช้สำหรับพระมหากษัตรฺย์ กกุธภัณฑ์ เป็นคำบาลี โดยมาจาก กกุธ ซึ่งแปลว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา บวกกับ ภณฺฑ ซึ่งแปลว่า ของใช้ โดยระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกาของคาถา ที่ ๓๕๘ กันว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนีคือ นั้นมีฉัตรแทนธารของพระกร กกุธภัณฑ์นั้นก็มีความสำคัญยิ่งเพราะนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี

จึงให้โปรดเป็นสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเครื่องราชกกุธภัณฑ์อันประกอบด้วย
พระมหาเศวตฉัตร หรือเป็นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฏ และ พระแสงขรร๕ชัยศรี
ธารพระกรมีวาลวีชนีและฉลองพระบาท
โดยชื่อผู้ปกครองราชย์ของราชวงศ์จักรีลำดับที่1 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
รัชกาลที่ 1 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 2 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 3 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระจึลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 9 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 10 พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร

ทัั้งหมดนี้เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ไทย โดยทุกพระองค์มีใพระนามที่แกจต่างกันไป ซึ่งองค์ใดที่ได้นามว่ามหาราชองค์นั้นได้ทรงทำการลใหญ่ให้บ้านเมืองอย่างรัชกาลที่ห้าพระองค์ได้ทรงยกเลิกทาส

ราชวงศ์จักรี

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

การเปลี่ยนแปลงใน ยุคสุโขทัย

การกลับมาของเกมแข่งรถสุดยิ่งใหญ่ Chocobo GP

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎